37024 – Eli & Fannie Ruth King – Gordonville, PA

Name: Eli & Fannie Ruth King

Phone: (717) 723-6773

Location: Gordonville, PA